Technik rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Kurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, z wykształceniem minimum podstawowym, zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu technika rachunkowości, potwierdzonego państwowym dokumentem.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

w ramach prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych ( kwalifikacja EKA.05):
prowadzić rekrutację i selekcjonować kandydatów do pracy, sporządzać dokumentację kadrową, prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi, rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzić analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzić ewidencje podatkowe i rozliczeń podatkowych, prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,

w ramach prowadzenia rachunkowości ( kwalifikacja EKA.07):
organizować rachunkowość jednostek organizacyjnych, ewidencjonować operacje gospodarcze, przeprowadzać inwentaryzacje i rozliczać jej wyniki, wyceniać składniki aktywów i pasywów, ustalać wyniku finansowe, sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe, prowadzić analizę finansową.

Kursy realizowany jest zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.

Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (również bez zdanego egzaminu maturalnego), dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Zapewniamy:
 • Rozpoczęcie kursu – wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się na kurs (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla uczestników kursu
Koszty:
 • Cena kursu dla kwalifikacji EKA.05 (Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych) – 3100 zł

 • Cena kursu dla kwalifikacji EKA.07 (Prowadzenie rachunkowości)  – 2900 zł

 • Cena kursu dla obydwóch kwalifikacji – 5200 zł
  Istnieje możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach!
 •  
 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy zawodowe z kwalifikacji EKA.05 i EKA.07

* liczba miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji EKA.05 ( Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych):

   •  Polityka i organizacja przedsiębiorstw
   •  Kadry i płace
   •  Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
   •  Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
   •  Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych

Przedmioty w ramach kwalifikacji EKA.07 ( Prowadzenie rachunkowości):

   •  Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
   •  Sprawozdawczość i analiza finansowa
   •  Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej
   •  Systemy komputerowe w rachunkowości

Przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji:

   •  Język obcy
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej
   •  Podstawy ekonomii i statystyki opisowej

Liczba godzin dla danej kwalifikacji:

kwalifikacja EKA.05 – 300 godzin
kwalifikacja EKA.07 – 310 godzin 
przedmioty wspólne dla obydwu kwalifikacji – 150 godzin
praktyka zawodowa – 280 godzin (8 tygodni)

Przygotowanie do dwóch kwalifikacji może odbywa się równolegle, dlatego możliwe jest przystąpienie podczas jednej sesji do dwóch egzaminów. Nauka trwa wtedy 1 rok.