Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Bezpłatna nauka!

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław
Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry)

Szkoła policealna, kształcąca w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, to interesująca oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych państwowym dokumentem.

Nauka w szkole umożliwi słuchaczom nabycie umiejętności w zakresie: monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy; opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy; ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych; organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji BPO.01 (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)

•  Monitorowanie i przestrzeganie przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
•  Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Ocena ryzyka zawodowego
•  Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
•  Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy
•  Język obcy zawodowy

Zapewniamy:

• 525 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (1,5 roku)

• Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2023

• Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

• Miejsce nauki – do wyboru Warszawa lub Wrocław

• Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (podanie online)

• Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

• Wystawiamy legitymacje

• Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy

Koszty:
  • Nauka w szkole jest bezpłatna!

  • Nie pobieramy opłaty za czesne
     
  • Nie pobieramy opłaty wpisowej

  • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji BPO.01

*  liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń