Opiekun osoby starszej

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Bezpłatna nauka!

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Dwuletnia szkoła policealna, kształcąca w zawodzie opiekun osoby starszej, to interesująca oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych państwowym dokumentem.

Nauka w szkole umożliwi słuchaczom nabycie umiejętności w zakresie: ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych, i potrzeb osoby starszej; diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego, i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej; dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej; mobilizowania i podtrzymywania aktywizacji osoby starszej.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji SPO.02 (Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej)

•  Podstawy pomocy społecznej
•  Diagnozowanie potrzeb biospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
•  Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
•  Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
•  Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning)
•  Język obcy zawodowy (e-learning)

Zapewniamy:
 • 700 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (dwa lata)

 • Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki – do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy e-legitymacje, również do pobrania w aplikacji mObywatel

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Nauka w szkole jest bezpłatna!

 • Nie pobieramy opłaty za czesne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji SPO.02

Uwaga! Obywatele Ukrainy, którzy posiadają status UKR lub/i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. ponoszą koszty nauki w wysokości  60 zł/ m-c.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla cudzoziemców: sprawdź 

* liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń