Szkoły Policealne – informacje dla Cudzoziemców

Szkoła policealna i legalizacja pobytu w Polsce

Nauka w szkole policealnej może stać się podstawą legalizacji  pobytu w Polsce. Będąc uczniem szkoły policealnej można starać się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (podjęcie nauki). Zezwolenie zostanie wydane najprawdopodobniej na okres 1 roku. Jeśli nauka w szkole trwa dłużej niż rok, w następnym roku można ubiegać się o kolejne zezwolenie. Osoby przebywające w Polsce 5 lat, mogą  ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Ukończenie szkoły policealnej  jest potwierdzeniem znajomości języka polskiego na poziomie B1 (nie jest wymagany dodatkowy egzamin).
Nasza szkoła wystawia niezbędne zaświadczenie do legalizacji pobytu w Polsce.

Cudzoziemcowi, który jest absolwentem szkoły policealnej, można powierzyć wykonywanie pracy na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2291).

Kto może uczyć się w szkole policealnej?

W szkołach policealnych mogą uczyć się osoby,  które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego). Nie ma górnego limitu wiekowego.

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły policealnej w Polsce

 • Zdobycie, cennych na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych zdanym egzaminem zawodowym oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły.

 • Udział w praktykach zawodowych, umożliwiających zdobycie doświadczenia oraz nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. 

 • Uzyskanie świadectwa ukończenia w Polsce szkoły policealnej z wykładowym językiem polskim potwierdza znajomość języka polskiego i tym samym jest dopełnieniem wymogu wynikającego z art. 211 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach. 

Oferta Szkół Policealnych ROE

Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna jest niepubliczną szkołą policealną z uprawnieniami szkoły publicznej, realizującą podstawę programową Ministra Edukacji Narodowej.Naszą ofertę kierujemy do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych  państwowym dokumentem.

Na większości kierunków  nauka odbywa się bezpłatnie. W przypadku pozostałych wariantów oferujemy konkurencyjne, przystępne ceny oraz możliwość uregulowania płatności w dogodnych ratach.

Uwaga! Obywatele Ukrainy, którzy posiadają status UKR lub/i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. ponoszą koszty nauki w wysokości:

– 130 zł /m-c na kierunku Florystyka
– zgodnie z ofertą, na kierunkach Realizacja Nagrań i Animacja Filmowa
– 60 zł/m-c na pozostałych kierunkach

 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa weekendy w miesiącu.
 • Słuchacze mają do wyboru dwie lokalizacje zajęć – Warszawę lub Wrocław.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:  

Jak zapisać się do Szkół Policealnych ROE i jakie dokumenty należy złożyć?

Wymagane dokumenty:
 1.  Podanie online o przyjęcie do szkoły.

 2.  Świadectwo ukończenia szkoły średniej przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeżeli jest wydane w innym języku). Obywatele niektórych krajów muszą także uwierzytelnić świadectwo apostille*.

 3.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku (skierowanie wystawia oraz wysyła do kandydata Biuro Rekrutacji).

 4.  Zdjęcie legitymacyjne.

 5.  Kserokopia paszportu.

*Apostille jest pieczątką potwierdzająca legalność dokumentu. W przypadku świadectwa ukończenia szkoły, apostille wydaje ministerstwo edukacji danego państwa. 

Jak złożyć wymagane dokumenty:
 1.  Prosimy o wysłanie podania online, aby zarezerwować sobie miejsce. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 1.  Po otrzymaniu podania, wyślemy do kandydata kwestionariusz osobowy wraz z umową (umowa tylko dla kierunków płatnych), który będzie należało zatwierdzić elektronicznie i podpisać w ciągu 7 dni. W szkołach policealnych jest wymagane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Skierowanie do lekarza kandydat otrzyma elektronicznie, razem z kwestionariuszem osobowym oraz ze wskazaniem  placówki medycznej, która wykonuje badania w ciągu 72 godzin.

 2. W terminie 14 dni od złożenia podania, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty w oryginale.

 3. Na prośbę pracowników Biura Rekrutacji kandydat może zostać poproszony o okazanie oryginału paszportu.