Technik archiwista

TECHNIK ARCHIWISTA

Bezpłatna nauka!

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Dwuletnia szkoła policealna, kształcąca w zawodzie technik archiwista, to interesująca oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią ( również bez zdanego egzaminu maturalnego ), zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych państwowym dokumentem.

Nauka w szkole umożliwi słuchaczom nabycie umiejętności w zakresie: gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego; ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania; przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego; opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej; opracowywania dokumentacji audiowizualnej; gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.


Program nauczania:

Przedmioty w ramach kwalifikacji EKA.02 (Organizacja i prowadzenie archiwum)

 • Podstawy prowadzenia archiwum
 • Organizowanie archiwum
 • Prowadzenie archiwum
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zgubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki administracyjnej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning)
 • Język obcy zawodowy (e-learning)

Przedmioty w ramach kwalifikacji EKA.03 (Opracowanie materiałów archiwalnych)

 • Opracowanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 • Opracowanie dokumentacji audiowizualnej
 • Gromadzenie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych
Zapewniamy:
 • 700 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (dwa lata)

 • Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki – do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy e-legitymacje, również do pobrania w aplikacji mObywatel

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Nauka w szkole jest bezpłatna!

 • Nie pobieramy opłaty za czesne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji EKA.02 i EKA.03

Uwaga! Obywatele Ukrainy, którzy posiadają status UKR lub/i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. ponoszą koszty nauki w wysokości  60 zł/ m-c.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla cudzoziemców: sprawdź 

* liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń