Opiekunka dziecięca

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Bezpłatna nauka!

Miejsca zajęć: Warszawa, Wrocław
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Dwuletnia szkoła policealna, kształcąca w zawodzie opiekunka dziecięca, to interesująca oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych państwowym dokumentem.

Nauka w szkole umożliwi słuchaczom nabycie umiejętności w zakresie: planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej; pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego lub/i z niepełnosprawnością; prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje podstawy programowe MEN. Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika.

Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Program nauczania

Przedmioty w ramach kwalifikacji SPO.04 (Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka)

•  Podstawy opieki nad dzieckiem
•  Pielęgnowanie dziecka zdrowego
•  Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
•  Wychowywanie i edukowanie dziecka
•  Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning)
•  Język obcy zawodowy (e-learning)

Zapewniamy:
 • 700 godzin zajęć w ramach nauki w szkole (dwa lata)

 • Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2024

 • Zajęcia w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu)

 • Miejsce nauki – do wyboru Warszawa lub Wrocław

 • Minimum formalności przy zapisaniu się do szkoły (podanie online)

 • Brak górnej granicy wiekowej dla słuchaczy

 • Wystawiamy legitymacje

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i pracodawcy
Koszty:
 • Nauka w szkole jest bezpłatna!

 • Nie pobieramy opłaty za czesne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej

 • Nie pobieramy opłaty za egzaminy semestralne, poprawkowe oraz zawodowe z kwalifikacji SPO.04

Uwaga! Obywatele Ukrainy, którzy posiadają status UKR lub/i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. ponoszą koszty nauki w wysokości  60 zł/ m-c.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla cudzoziemców: sprawdź 

* liczba miejsc w szkole jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń