Informacje ogólne

Nasza oferta adresowana  jest do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, pogłębieniem umiejętności lub rozwijaniem swoich pasji.
Nauka odbywa się w ramach szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów artystycznych.
Zajęcia prowadzone są w Warszawie i we Wrocławiu, oraz na wybranych kierunkach w Poznaniu, w dogodnych komunikacyjnie lokalizacjach, w nowoczesnych, odpowiednio  wyposażonych salach dydaktycznych i pracowniach.

SZKOŁY POLICEALNE

Oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej i realizują podstawy programowe MEN.
Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Nauka na większości kierunków jest bezpłatna!

Kierunki: asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, technik realizacji nagrań, technik administracji, technik archiwista, technik usług pocztowych i finansowych, technik bezpieczeństwa
i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, florysta, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa , opiekunka dziecięca.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Oferta dla osób pełnoletnich, z wykształceniem min. podstawowym.
Kursy realizowane są zgodnie z podstawami programowymi MEN.
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej.
Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim (bez matury),
dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym hybrydowym.

Kierunki: technik rachunkowości, technik logistyk, technik informatyk, technik programista

KURSY ARTYSTYCZNE

Oferta kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności artystycznych.
Uczestnicy, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie §15 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

Prowadzimy również warsztaty artystyczne, skupiające się na rozwijaniu konkretnych umiejętności, w intensywnej formie, w krótkim okresie czasu.

Kursy: kurs aktorstwa teatralnego, kurs aktorstwa filmowego,kurs fotografii portretowej, kurs fotografii produktowej, kurs grafiki komputerowej online, kurs tworzenia stron www online, kurs kostiumografii.
Warsztaty: warsztaty lektorsko-dubbingowe, warsztaty improwizacji scenicznej, warsztaty emisji głosu i dykcji