Informacje ogólne

Nasza oferta adresowana  jest do osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, pogłębieniem umiejętności lub rozwijaniem swoich pasji.
Nauka odbywa się w ramach szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów artystycznych.
Zajęcia prowadzone są w Warszawie i we Wrocławiu, w dogodnych komunikacyjnie lokalizacjach, w nowoczesnych, odpowiednio  wyposażonych salach dydaktycznych i pracowniach.

SZKOŁY POLICEALNE

Oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią, również bez zdanego egzaminu maturalnego.
Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej i realizują podstawy programowe MEN.
Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
i tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Nauka na większości kierunków jest bezpłatna!

Kierunki: asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, technik realizacji nagrań, technik administracji, technik archiwista, technik usług pocztowych i finansowych, technik bezpieczeństwa
i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, florysta, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa , opiekunka dziecięca.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Oferta dla osób pełnoletnich, z wykształceniem min. podstawowym.
Kursy realizowane są zgodnie z podstawami programowymi MEN.
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej oraz suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
Po zdaniu egzaminu OKE uczestnik otrzyma świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie a osoby z wykształceniem średnim ( bez matury),
dodatkowo otrzymają tytuł zawodowy technika oraz suplement w języku angielskim Europass, uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Kierunki: technik rachunkowości, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik architektury krajobrazu, technik reklamy,
technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk, technik programista

KURSY ARTYSTYCZNE

Oferta kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, dla osób pełnoletnich, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności artystycznych.
Uczestnicy, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie §22 ust.3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652) oraz dyplom (w języku polskim i angielskim),
na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

Prowadzimy również  warsztaty artystyczne, skupiające się na rozwijaniu konkretnych umiejętności, w intensywnej formie, w krótkim okresie czasu.

Kursy i warsztaty: kurs aktorstwa teatralnego, kurs aktorstwa filmowego, kurs grafiki komputerowej online, warsztaty lektorsko-dubbingowe, warsztaty emisji głosu i dykcji, kurs kostiumografii, kurs tańca, kurs aranżacji wnętrz.